Terms & Conditions

Artikel 1 – Definities

Online intermediair op het gebied van personeelsbemiddeling.

Carriere portal: Hiermee wordt bedoeld de site(s) in eigendom van opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer zoals beschreven op de site(s)

Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer

Bedrijven beheergedeelte: Een omgeving voor opdrachtgever waar zij online toegang tot heeft om gebruik te maken van de diensten van opdrachtnemer.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen na het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Statements via de site(s).

Kandidaat: Ieder natuurlijk persoon die zich heeft aangemeld bij de site(s).

Vacature: Een parttime of fulltime functie, vakantiewerk, bijbaan of stageplek die beschikbaar is binnen de organisatie.

Sollicitatieknop: Button onderaan iedere vacature die kandidaten gebruiken om hun sollicitatie in te dienen.

Sollicitatie: Reactie van een kandidaat op een geplaatste vacature op een van de site(s) van opdrachtnemer middels de sollicitatieknop.

Reactieknop: Knop in het beheergedeelte van opdrachtgever waarmee kandidaten op de hoogte worden gesteld omtrent de status van hun sollicitatie

Schriftelijk: Email of post

Match: Het tot stand komen van een directie danwel indirecte arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat naar aanleiding van een sollicitatie door een kandidaat op een vacature vermeld op een site van opdrachtnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van opdrachtnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Aan een eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 3 – Gebruik site(s)

1. Aan het gebruik van de site(s) kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Opdrachtnemer spant zich in om de informatie die zij op de site(s) aanbiedt volledig en actueel te laten zijn.

3. Elke verveelvoudiging of (her) publicatie van (een deel van) de site(s) of de daarop vermelde informatie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer nadrukkelijk verboden.

4. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de site(s), de diensten aangeboden door opdrachtnemer of anderszins.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om CV’s te plaatsen op de site(s)

6. De door Opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing op vacatures ongeacht of deze handmatig worden geplaatst danwel geautomatiseerd worden aangeleverd.

7. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van opdrachtnemer mogen de actieve CV en contactgegevens uitsluitend gebruiken om kandidaten te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature. Zodra kandidaten hun CV op de site(s) plaatsen geven ze hier toestemming voor.

8. Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten betreffende een abonnement om toegang c.q. inzage te krijgen in de door opdrachtnemer aangelegde CV-database gelden de volgende leden van dit artikel.

9. Opdrachtgever erkent dat opdrachtnemer producent is van de vacature- en CV-database in de zin van de databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacature- en CV-database.

10. Opdrachtgever mag de vacature- en CV-database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voorzover dit is toegestaan op grond van de databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels.

11. Opdrachtgever mag databestanden uit de vacature- en/of CV-database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van opdrachtnemer.

12. Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande vacature en alleen voorzover de databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.

13. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten van opdrachtnemer. Dit houdt onder meer in dat het gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de vacaturedatabase en CV-database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

14. Opdrachtnemer hanteert vaste limieten op de hoeveelheid databestanden uit de CV en vacaturedatabase, of delen daarvan, die opdrachtgever mag gebruiken. Opdrachtgever mag per dag maximaal 225 (tweehonderdvijfentwintig) bestanden uit de CV en vacaturedatabase (of delen daarvan) gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien opdrachtgever meer databestanden uit de CV en vacaturedatabase, of delen daarvan, opvraagt dan per dag maximaal is toegestaan, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om in te grijpen, bijvoorbeeld door in een dergelijk geval het account van opdrachtgever en de toegang van opdrachtgever tot de CV en/of vacaturedatabase met onmiddellijke ingang en zonder nadere waarschuwing te blokkeren. In dat geval is opdrachtnemer geen schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan opdrachtgever. Bedragen die opdrachtnemer heeft gefactureerd of nog heeft te factureren in verband met de overeenkomst, blijven in dat geval onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.

15. Toegang gegevens op de site(s) van opdrachtnemer staat één enkele unieke gebruiker toe om toegang te verkrijgen. Het is opdrachtgever dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met één en dezelfde inlogaccount toegang te laten verkrijgen tot de site(s).

Artikel 4 – Diensten

1. Opdrachtnemer levert online diensten m.b.t. werven van personeel. De online diensten worden overeengekomen door opdrachtgever door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en Privacy Statements tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken.

Artikel 5 – Tarieven

1. Tarieven staan vermeld op de site(s) of conform schriftelijke afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 6 – Werkwijze

1. Via het bedrijven beheer gedeelte van de site(s) van opdrachtnemer kan opdrachtgever vacature opgeven volgens de omschreven procedure en met gebruikmaking van de geautomatiseerde datavelden.

2. Via de site kunnen kandidaten reageren op de door de opdrachtgever geplaatste vacatures.

3. Indien een kandidaat solliciteert op een vacature van uw bedrijf ontvangt u per e-mail de motivatie plus contact gegevens van kandidaat tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

4. Opdrachtnemer geeft geen garantie omtrent het aantal sollicitaties op vacatures.

Artikel 7- Wijzigen van Algemene Voorwaarden

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, te allen tijde de Algemene Voorwaarden en prijzen van haar diensten te wijzigen.

2. Prijswijzigingen worden geacht binnen het redelijke en billijke te worden bijgesteld.

3. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever de wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of (prijs) condities niet aanvaardt is deze gerechtigd de overeenkomst na kennisgeving van de prijswijziging op te zeggen.

Artikel 8 – Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van het bedrijfsprofiel en de vacatureomschrijving. Opdrachtnemer is gerechtigd om de vacatureteksten aan te passen zonder dat de strekking van de inhoud afwijkt van de door de opdrachtgever aangereikte informatie. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om teksten te weigeren die onethisch zijn of die aanzetten tot illegaal gedrag.

2. Bij het gebruik maken van de curriculum vitae gegevens van kandidaten, verplicht de opdrachtgever zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens van kandidaten uitsluitend voor het vervullen van de betreffende via het carriere portal aangemelde vacature(s), tenzij de betreffende kandidaat ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. De geraadpleegde en verkregen gegevens van kandidaten zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het invullen van de betreffende vacature. Schending door de derde van de geheimhoudingsverplichting wordt geacht een schending te zijn van de opdrachtgever.

4. Het is verboden om links, contactgegevens, contactpersonen of andere verwijzingen te vermelden waardoor een kandidaat contact kan opnemen met opdrachtgever zonder tussenkomst van opdrachtnemer. De Bedrijfsnaam mag wel genoemd worden en zal zichtbaar zijn op de site(s).

5. Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen op de site(s). Het is opdrachtgever niet toegestaan om:

• te verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Site;

• meerdere (verschillende) functies te noemen;

• complete woorden of zinnen in hoofdletters te schrijven;

• overmatig gebruik te maken van leestekens (bijvoorbeeld meerdere uitroeptekens in één zin);

• contactgegevens te vermelden in de vacature;

• gebruik te maken van html, (java)script of geanimeerde afbeeldingen.

• Vrijwilligerswerk te plaatsen

• Vacatures te plaatsen waarvoor uitsluitend op commissie basis wordt betaald

• Vacatures te plaatsen voor Multi-level marketing (MLM)

• Vacatures te plaatsen voor erotische diensten

• Vacatures te plaatsen die aanzetten tot illegale praktijken

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een aanvraag tot het plaatsen van een vacature zonder opgave van redenen niet in een overeenkomst om te zetten en daarmee de vacature niet op de site te plaatsen.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om vacatures door te plaatsen naar externe websites met het doel om het aantal sollicitaties te verhogen

3. Opdrachtnemer heeft bij de uitvoering van de overeenkomst primair de inspanningsverplichting om kandidaten te werven. Er geldt geen resultaatsverplichting en opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de kandidaat afziet van een match en/of bij het niet of niet volledig nakomen van een reeds gemaakte matchafspraak.

4. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiele en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

8. Opdrachtnemer is uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of verlenen van medewerking door de opdrachtgever, voorzover zij voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van die informatie en/of medewerking

9. Afspraken en toezeggingen van opdrachtnemer zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien deze (nadere) afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.

10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor een juiste, actuele en volledige opgave van de gegevens in het persoonlijke curriculum of het profiel van de kandidaat.

11. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om bepaalde gegevens naar eigen inzicht te wijzigen of verwijderen.

Artikel 10 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer, relatienummer en in euro’s waarin is gedeclareerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd om, om welke redenen dan ook haar betalingsverplichting op te schorten. Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer werken bevrijdend.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden zal opdrachtnemer de opdrachtgever aan het verzuim herinneren en een het incassotraject verder overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de opdrachtgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is (geweest) tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend. Tevens is opdrachtnemer bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd om verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.

3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling danwel indien er beslag is gelegd ten laste van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Opdrachtgever zal uitsluitend een digitale factuur ontvangen van opdrachtnemer indien deze additionele diensten heeft afgenomen via de site(s).

Artikel 11 – Onderzoek, reclames

1. Onvolkomenheden, fouten en/of klachten over de verrichte werkzaamheden of factuur dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12 – Beëindiging en Ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of account toegang te ontzeggen, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt opdrachtnemer aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

5. Een overeenkomst op basis van een kennismakingstarief eindigt na afloop van de schriftelijke afgesproken perioden .

6. Opdrachtnemer is bevoegd account toegang van opdrachtgever op te heffen indien zij schriftelijk klachten heeft ontvangen van werkzoekenden omtrent het niet afhandelen van sollicitaties.

7. Opdrachtnemer is bevoegd account toegang van opdrachtgever op te heffen indien opdrachtgever concurrerende diensten aanbiedt.

8. Opdrachtnemer is bevoegd account toegang van opdrachtgever op te heffen of te blokkeren indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist verstrekte en/ of onvolledige gegevens.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet/besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In alle overige gevallen is opdrachtnemer aansprakelijk tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is.

3. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:170 BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken en zal in voortkomende gevallen opdrachtnemer vrijwaren, zo ook voor schade veroorzaakt door medewerkers die via opdrachtnemer geworven zijn.

4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

5. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de op systemen opgeslagen gegevens van de gebruiker. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van informatiedragers, elektronische bestanden of software die door opdrachtnemer zijn verstrekt.

7. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

8. Op de site(s) kan opdrachtgever de eigen gegevens en gegevens van gesolliciteerde kandidaten online bekijken en bijhouden middels zijn bedrijven beheer gedeelte. Hiervoor heeft de opdrachtgever een persoonlijk wachtwoord en email adres nodig. Dit wachtwoord en email adres is door de opdrachtgever bij aanmelding op de site(s) per e-mail toegezonden. Het gebruik van het mail adres in combinatie met het wachtwoord (ook aangeduid als de “Toegangsgegevens”) legitimeert de gebruiker t.o.v. opdrachtnemer als de opdrachtgever .

9. Opdrachtgever is belast met geheimhouding van de Toegangsgegevens. Opdrachtnemer heeft in geen van de omstandigheden hier een verantwoordelijkheid bij. Het is de taak van opdrachtgever om ervoor te zorgen dat geen van de Toegangsgegevens in handen komen van onbevoegde personen en / of organisaties. Mocht dit wel het geval zijn dan bent u als opdrachtgever verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan opdrachtnemer.

10. Mocht blijken dat er misbruik van wordt gemaakt van de persoonlijke Toegangsgegevens van de Werkgever voor de site(s) is opdrachtnemer niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk. Met de akkoordverklaring van deze Algemene Voorwaarden verklaart de opdrachtgever de opdrachtnemer vrij van eventuele claims door derden als gevolg van onrechtmatig toegang tot de site(s) (of via de site(s) tot andere sites.

11. Als de kandidaat een beloning/vergoeding van de opdrachtgever geniet welke lager uitvalt dan vooraf gemaakte afspraken en/of andere verplichtingen (b.v. bij wet vastgestelde C.A.O) is de opdrachtnemer hier compleet verantwoordelijk danwel aansprakelijk voor. In deze situatie verklaart de opdrachtgever met acceptatie van deze Algemene Voorwaarden dat opdrachtnemer gevrijwaard wordt van alle eventuele schades en / of kosten die de werkgever hierdoor lijd.

12. Als de persoonsgegevens die derden inzien of rechtmatig via opdrachtnemer ontvangen, onjuist of onrechtmatig gebruikt worden door derden sluit opdrachtnemer hiervoor alle aansprakelijkheid uit. Dit voor zover wettelijk mogelijk is. De wederpartij van opdrachtnemer verklaart na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden dat de wederpartij garant staat voor eventuele kosten/geleden schade (inclusief claims van derden) als gegevens onjuist of onrechtmatig gebruikt worden door deze wederpartij. Ook geld dit als persoonsgegevens via de wederpartij bij derden zijn beland.

13. Wanneer er een (tijdelijke) buitengebruikstelling/storing op de Site(s) of bij de internetprovider(s) / telecommunicatieaanbieder(s) optreed is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

14. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van vacatures en CV’s aangezien deze door opdrachtgever en kandidaat zelf worden geplaatst en beheert zonder tussenkomst van opdrachtnemer.

Artikel 14 – Elektronisch dataverkeer

1. De partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen de partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure bewijskracht hebben terzake van de tussen de partijen bestaande afspraken.

Artikel 15 – Overmacht

1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden voor opdrachtnemer verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen of waardoor het nakomen van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorden te kennen, mits de informatie niet uit een algemene bron toegankelijk is.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17- Privacy

1. De persoons- en bedrijfsgegevens die door de opdrachtgever en/of kandidaten via het elektronische aanmeldformulier verstrekt zijn of anderszins aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, worden in een geautomatiseerd bestand beheerd.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle door opdrachtnemer verstrekte rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand openbaar gemaakt worden, of op een andere manier ter kennis van derden worden gebracht.

2. Op het bepaalde in art 18 lid 1 en in art 3 lid 3 is de intellectuele eigendomsregelgeving die ondermeer het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht omvat van toepassing.

3. Opdrachtgever verklaart dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

4. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij opdrachtnemer of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door gebruiker is geleverd in verband met de plaatsing van een CV, vacature en/of bedrijfsinformatie.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer, een substantieel gedeelte van de inhoud van de vacaturedatabank en de CV-database op te vragen en te hergebruiken, te downloaden naar een eigen database of computersysteem en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Gebruiker van (een gedeelte van) de Site maakt – voor zover toegestaan – dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

Artikel 19 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn met uiterst zorg samengesteld. Mocht toch blijken dat bepaalde bepalingen niet rechtsgeldig zijn, of rechtens niet kan worden toegepast dan zullen de overige bepalingen binnen deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast zullen vervangen van bepalingen welke dit wel zijn. Getracht zal worden om deze nieuwe bepaling zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij te vervangen bepaling.

2. Geschillen zullen nadat partijen hebben getracht een geschil in onderling overleg op te lossen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter.

3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 – Toestemming & bevoegdheid

1. Bij akkoord op de Algemene Voorwaarden op een van de site(s) geeft opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming om telefonisch of per e-mail benaderd te worden door opdrachtnemer of een van de andere handelsnamen van de site(s). Daarnaast geeft u hierbij toestemming om het bedrijfslogo van opdrachtgever te gebruiken bij referenties

2. Opdrachtnemer gaat vertrouwelijk om met gegevens en stelt deze alleen ter beschikking aan een derde met het doel een match te maken voor het vervullen van openstaande vacatures.

3. U verklaard dat u mag handelen in naam van het bedrijf, handelingsbevoegd bent om vacatures te  plaatsen, sollicitaties te ontvangen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en privacy statements.

4. U geeft opdrachtnemer nadrukkelijk toestemming om uw bedrijfsnaam en bedrijfslogo als referentie te gebruiken in haar uittingen op haar website, folders en andere reclame uitingen naar derden.