Privacy

Search Jobs Abroad hecht grote waarden aan de privacy van haar bezoekers en gebruikers. Dit Privacy statement is opgesteld om u op de hoogte te stellen van de privacy procedures zoals die gelden.

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Indien u ervoor kiest vrijwillig informatie te verstrekken, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy statement. Met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens stelt de website zich ten doel om u de meest persoonlijke service te bieden die mogelijk is. Doordat we meer over u weten door de online inschrijving / sollicitatie, kan Search Jobs Abroad u beter van dienst zijn bij het aanbieden van zijn diensten en daarmee ook een betere service aanbieden.

Dienstverlening Search Jobs Abroad

Wij beogen om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen met als doel het aangaan van een arbeidsverhouding.

Reikwijdte

Deze voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers van de websites van searchjobsabroad.com

Persoongegevens

Op de website hebt u voorts de keuze om u vrijwillig in te schrijven, solliciteren en/of aan te melden voor de diensten die door Search Jobs Abroad worden aangeboden. Voor uw inschrijving, sollicitatie en/of aanmelding op de websites dient u uw persoonsgegevens die worden gevraagd in te vullen.

Doelspecificatie

Uw persoonsgegevens worden door de website gebruikt voor de uitvoering van de door haar aangeboden diensten, waarvoor u zich op de website heeft aangemeld en/of ingeschreven. Dit houdt in dat searchjobsabroad.com uw gegevens kan verstrekken aan haar opdrachtgevers, wanneer u aan het door de opdrachtgevers gevraagde profiel voldoet of u heeft gesolliciteerd op een vacature waarvan de gegevens rechtstreeks worden doorgestuurd naar de werkgevende, tevens kunnen bedrijven uw CV opvragen.

Voorts zullen uw persoonsgegevens door de website worden gebruikt voor interne markt- en klanttevredenheidsonderzoeken, direct marketingdoeleinden, om u te informeren over haar diensten en voor de toezending van haar nieuwsbrieven.

Zonder uw expliciete toestemming hiervoor, zal Search Jobs Abroad uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing activiteiten.

Inzage, correctie, verwijdering en instellingen

U kunt 27/7 uw gegevens online inzien en wijzigen indien u ingelogt. Onder het kopje “Mijn gegevens” in uw online account kunt u zelf bepalen wat er met uw gegevens gebeurt, wie er toegang toe heeft en of u uw account wilt verwijderen en of uw profiel niet meer online geindexeerd moet worden.

Automatische gegevensverzameling

Evenals veel andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Cookies – De website maakt gebruik van “cookies”, een technologie waarmee informatie op de computer van de website-gebruiker wordt geïnstalleerd om de website toe te laten om toekomstige bezoeken via die computer te herkennen. Cookies verhogen het gebruiksgemak van de website. De door cookies verkregen informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om u te kunnen herkennen als eerdere gebruiker van de website, om uw activiteiten op de website te volgen, om uw behoeften te kunnen invullen, om een gepersonaliseerde webpagina en informatie voor uw gebruik aan te bieden, om online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van uw persoonsgegevens en om in andere opzichten uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Advertenties die mogelijk op de website te zien zijn kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Deze advertenties kunnen worden aangeboden door reclamebedrijven toebehorend aan derden en searchjobsabroad.com heeft hierover geen controle en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze advertenties aangewende cookies of andere technologieën. Search Jobs Abroad is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld d.m.v. dergelijke cookies of technologieën. Indien uw browser dat toelaat kunt u ervoor kiezen cookies te weigeren, maar dit kan evenwel het gebruiksgemak van de website evenals de mogelijkheid om bepaalde functies van de website te gebruiken negatief beïnvloeden.

Google Analytics

Va.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Search Jobs Abroad te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Search Jobs Abroad en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kunt u de internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Gebruikte Informatie

Het is mogelijk dat Search Jobs Abroad niet-persoonsgebonden gegevens gebruikt voor het opstellen van geaggregeerde gegevensrapporten over de demografie van de websitegebruikers en het gebruik van de website en deze rapporten vervolgens doorgeeft aan derden. Geen van de gegevens in deze rapporten is op enigerlei wijze in verband te brengen met de identiteit of met andere persoonsgegevens van de individuele gebruikers.

Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij

Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (on-line) gebruiker verwacht mag worden.

Overige zaken

–        Search Jobs Abroad behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal Search Jobs Abroad Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

–        Search Jobs Abroad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de Site, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

–        De Site bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. Search Jobs Abroad is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

–        De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Search Jobs Abroad staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Search Jobs Abroad of derden.

–        De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Search Jobs Abroad.

–        De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Search Jobs Abroad niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

–        Wij doen er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen tegen de ongeoorloofde toegang en gebruik door onbevoegden. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de in ons bezit zijnde gegevens te beschermen. Helaas kan niemand 100% beveiliging garanderen. Als u zich specifiek zorgen maakt over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens dan raden wij u aan deze informatie niet via het Internet te versturen.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt worden standaard door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd en vrijgegeven. Contact gegevens zoals uw adres, telefoon nummer en e-mail worden automatisch gefilterd en kunnen uitsluitend opgevraagt worden door zorgvuldig geselecteerde bedrijven die een account hebben op onze site(s).

Wijzigingen in de Privacystatement

Search Jobs Abroad kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze verklaring die van invloed kunnen zijn op uw toekomstig gebruik van de website. Dit gebeurt d.m.v. het plaatsen van een aangepaste Privacystatement op de website, op een duidelijk zichtbare plaats.

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.