Terms & Conditions

Artykuł 1 - Definicje

Pośrednictwo online w zakresie pośrednictwa personalnego.

Portal Carriere: odnosi się do strony (stron) będącej(-ych) własnością wykonawcy.

Klient: osoba prawna lub fizyczna, która korzysta z usług wykonawcy zgodnie z opisem w miejscu/zakładach.

Strony: Klient i wykonawca

Sekcja zarządzania firmą: Środowisko dla klienta, do którego klient ma dostęp online w celu skorzystania z usług wykonawcy.

Umowa: Umowę o świadczenie usług pomiędzy wykonawcą a klientem uważa się za zawartą po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków Handlowych i Oświadczeń o Prywatności za pośrednictwem strony (stron).

Kandydat: Każda osoba fizyczna, która zarejestrowała się na stronie(-ach).

Wakat: stanowisko niepełnoetatowe lub pełnoetatowe, praca wakacyjna, praca na drugim etacie lub staż dostępny w organizacji.

Przycisk aplikacji o pracę: Przycisk na dole na każdym wolnym stanowisku wykorzystywany przez kandydatów do zgłaszania kandydatur.

Zastosowanie Reakcja kandydata na wakujące stanowisko w jednej lub kilku lokalizacjach wykonawcy za pomocą przycisku aplikacji.

Przycisk odpowiedzi: Przycisk w części zarządzania klienta, za pomocą którego kandydaci są informowani o statusie ich aplikacji.

W formie pisemnej: pocztą elektroniczną lub zwykłą.

Mecz: Utworzenie umowy o zarządzanie lub pośredniej umowy o pracę pomiędzy klientem a kandydatem w wyniku zgłoszenia kandydatury przez kandydata na wakujące stanowisko na stanowisku wykonawcy.

Artykuł 2 - Stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich ofert, prac i umów kontrahenta, nawet po rozwiązaniu umowy, chyba że strony wyraźnie i na piśmie odstąpiły od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Klient nie może rościć sobie żadnych praw do przyszłych zleceń z powodu jakichkolwiek odstępstw, które mogły zostać uzgodnione. Ogólne Warunki Handlowe, z których korzysta klient, są wyraźnie odrzucane przez wykonawcę.

2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okaże się nieważne lub okaże się nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Artykuł 3 - Użytkowanie terenu(-ów)

1. Z korzystania z witryny (witryn) nie można wywodzić żadnych praw.

2. Strona zawierająca umowę dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie (stronach) były kompletne i aktualne.

3. Powielanie lub (ponowna) publikacja całości lub części witryny (witryn) lub informacji w nich zawartych bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy jest wyraźnie zabronione.

4. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w jakiejkolwiek formie wynikające z korzystania z witryny (witryn), usług oferowanych przez wykonawcę lub w inny sposób.

5. Klient nie może publikować CV na stronie(-ach).

6. Warunki stosowane przez Kontrahenta będą miały zastosowanie do wolnych miejsc pracy niezależnie od tego, czy zostaną one obsadzone ręcznie, czy dostarczone automatycznie.

7. Pracodawcy i/lub pośrednicy, którzy posiadają konto logowania u wykonawcy, mogą korzystać jedynie z aktywnego CV i danych kontaktowych w celu skontaktowania się z kandydatami na odpowiednie, konkretne i otwarte stanowisko. Gdy tylko kandydaci umieszczą swoje CV na stronie(-ach), wyrażają na to zgodę.

8. Jeśli klient zawarł umowę dotyczącą subskrypcji w celu uzyskania dostępu lub sprawdzenia bazy danych CV stworzonej przez wykonawcę, zastosowanie mają poniższe ustępy niniejszego artykułu.

9. Klient przyjmuje do wiadomości, że Komisja jest producentem bazy danych o wolnych miejscach pracy i CV w rozumieniu ustawy o bazie danych i jest posiadaczem praw autorskich do bazy danych o wolnych miejscach pracy i CV.

10. Klient może wykorzystywać bazę danych o wolnych stanowiskach i CV we własnej firmie wyłącznie w celu rekrutacji nowych pracowników do swojej firmy, w zakresie dozwolonym przez przepisy Ustawy o Bazie Danych i inne obowiązujące przepisy prawne.

11. Klient nie może publikować baz danych z bazy danych o wolnych stanowiskach i/lub CV lub ich części, ani kopiować lub w inny sposób reprodukować, modyfikować lub udostępniać osobom trzecim w jakikolwiek sposób, pobierać i przechowywać ich we własnej bazie danych lub w swoim własnym systemie komputerowym, chyba że za uprzednią pisemną zgodą wykonawcy.

12. Klient może korzystać z baz danych CV lub ich części wyłącznie w celu obsadzenia konkretnego, odpowiedniego stanowiska, które jest otwarte w momencie korzystania z CV i tylko w takim zakresie, w jakim bazy danych CV lub ich części w sposób uzasadniony odpowiadają temu konkretnemu stanowisku.

13. Klient nie jest uprawniony do niewłaściwego korzystania z usług wykonawcy. Oznacza to, między innymi, że użytkownik nie może korzystać z narzędzi i rozwiązań soft- i/lub hardware-moderate (pod własnym zarządem lub udostępnianych przez osoby trzecie) w zakresie, w jakim są one przeznaczone do przejmowania danych lub spin, scrape, search lub w inny sposób niewłaściwie używać i/lub przeglądać bazy danych o wolnych stanowiskach i CV.

14. Zleceniobiorca stosuje stałe limity liczby baz danych z CV i bazy danych o wolnych stanowiskach lub ich części, z których zleceniodawca może korzystać. Klient może korzystać z maksymalnie 225 (dwieście dwadzieścia pięć) plików z CV i bazy danych o wolnych stanowiskach (lub ich części) dziennie, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Jeżeli klient zażąda więcej baz danych z CV i bazy danych o wolnych stanowiskach lub ich części, niż wynosi maksymalna dozwolona dzienna liczba, wykonawca zastrzega sobie prawo do interwencji, na przykład poprzez zablokowanie konta klienta i dostępu klienta do CV i/lub bazy danych o wolnych stanowiskach ze skutkiem natychmiastowym i bez dodatkowego ostrzeżenia. W takim przypadku wykonawca nie jest winien klientowi żadnego odszkodowania ani zwrotu wypłaconej kwoty. Kwoty zafakturowane lub pozostające do zafakturowania przez wykonawcę w związku z umową pozostaną w pełni wymagalne i staną się natychmiast wymagalne.

15. Dostęp do danych na stronie(-ach) wykonawcy umożliwia dostęp tylko jednemu unikalnemu użytkownikowi. W związku z tym klient nie może zezwolić wielu użytkownikom posiadającym to samo konto logowania na uzyskanie dostępu do witryny (witryn).

Artykuł 4 - Usługi

1. Wykonawca świadczy usługi online w zakresie rekrutacji personelu. Usługi online są uzgadniane przez klienta poprzez akceptację Ogólnych Warunków Handlowych i Oświadczeń o Prywatności, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.

Artykuł 5 - Opłaty

1. Stawki podane są w miejscu (miejscach) lub zgodnie z pisemną umową pomiędzy wykonawcą a klientem.

Artykuł 6 - Metodologia

1. Za pośrednictwem części firmy zarządzającej obiektem (obiektami) wykonawcy, klient może zgłosić wakat zgodnie z opisaną procedurą i przy użyciu zautomatyzowanych pól danych.

2. Strona pozwala kandydatom na odpowiadanie na oferty pracy ogłaszane przez klienta.

3. Jeśli kandydat zgłosił się na wolne stanowisko w Twojej firmie, otrzymasz drogą mailową motywację oraz dane kontaktowe kandydata, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.

4. Wykonawca nie udziela żadnej gwarancji co do liczby wniosków o nabór na wolne stanowiska.

Artykuł 7 - Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych oraz cen swoich usług w dowolnym czasie.

2. Zmiany cen uznaje się za skorygowane w sposób rozsądny i sprawiedliwy.

3. Strona zawierająca umowę poinformuje o tym Klienta w odpowiednim czasie. Jeżeli klient nie akceptuje zmiany Ogólnych Warunków Handlowych i/lub warunków cenowych, ma prawo do rozwiązania umowy po powiadomieniu o zmianie ceny.

Artykuł 8 - Obowiązki głównego zobowiązanego

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawne i kompletne zestawienie profilu firmy oraz opisu stanowiska pracy. Zleceniobiorca ma prawo skorygować teksty ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, nie odbiegając od treści podanych przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tekstów nieetycznych lub podżegających do zachowań niezgodnych z prawem.

2. Korzystając z danych zawartych w życiorysach kandydatów, klient zobowiązuje się do ograniczenia wykorzystywania konsultowanych i uzyskiwanych danych kandydatów wyłącznie do obsadzania odpowiedniego(-ych) wolnego(-ych) stanowiska(-ń) zarejestrowanego(-ych) za pośrednictwem portalu kariery zawodowej, chyba że dany kandydat jednoznacznie wyraził zgodę na inne wykorzystanie tych danych. Dane kandydatów, z którymi się skonsultowano i które uzyskano, są poufne i pozostają własnością wykonawcy. Klient nie może udostępniać danych osobom trzecim w żaden sposób, chyba że jest to konieczne do wypełnienia wakatu. Naruszenie przez osobę trzecią zobowiązania do zachowania poufności jest uważane za naruszenie zobowiązania klienta.

4. Zabronione jest podawanie linków, danych kontaktowych, osób kontaktowych lub innych referencji, w wyniku których kandydat może skontaktować się z klientem bez interwencji wykonawcy. Nazwa firmy może być wymieniona i będzie widoczna na stronie(-ach).

5. Klient może ogłaszać wyłącznie rzeczywiste, konkretne oferty pracy, które są otwarte w momencie ich plasowania na miejscu (miejscach). Klient nie może:

- odnosić się do innych wakatów, które nie są wymienione na Stronie;

- aby wymienić kilka (różnych) funkcji;

- Wpisz całe wyrazy lub zdania drukowanymi literami;

- Nadmierne użycie znaków interpunkcyjnych (np. wielokrotne wykrzykniki w jednym zdaniu);

- Dane kontaktowe, które należy podać na wolnym stanowisku;

- Używaj skryptów html, (java) lub animowanych obrazów.

- Wprowadzanie wolontariatu

- Delegowanie wakatów wynagradzanych wyłącznie w oparciu o stawkę prowizyjną

- Ogłoszenie o naborze na stanowiska w marketingu wielopoziomowym (MLM)

- Umieszczenie wolnych miejsc pracy w sektorze usług erotycznych

- Umieszczanie wakatów podżegających do niezgodnych z prawem praktyk

Artykuł 9 - Wykonanie umowy

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieprzekształcania wniosku o ogłoszenie o wolnym stanowisku w umowę bez podania przyczyn, a tym samym do nieumieszczania go na miejscu.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przenoszenia ofert pracy na zewnętrzne strony internetowe w celu zwiększenia liczby zgłoszeń.

3. Wykonawca przy realizacji umowy jest przede wszystkim zobowiązany do dołożenia wszelkich starań w celu rekrutacji kandydatów. Nie ma obowiązku osiągnięcia rezultatu i wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli kandydat zrezygnuje z meczu i/lub nie wywiąże się z umowy o mecz, która została już zawarta lub nie została zawarta w całości.

4. Kontrahent zawiera umowę zgodnie z jego najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz w zgodzie z wymogami dobrej jakości wykonania.

5. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie niektórych czynności osobom trzecim.

6. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy okaże się, że dla jej prawidłowego wykonania konieczna jest zmiana lub uzupełnienie wykonywanych prac, strony terminowo i w drodze wzajemnych konsultacji odpowiednio dostosują umowę.

7. Jeżeli zmiana lub uzupełnienie umowy będzie miało konsekwencje finansowe i/lub jakościowe, wykonawca poinformuje o tym wcześniej klienta.

8. Wykonawca jest zwolniony ze swoich obowiązków w przypadku spóźnionego lub nieprawidłowego lub niepełnego przekazania informacji lub współpracy przez klienta, o ile jest on uzależniony od tych informacji i/lub współpracy w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków.

9. Umowy i obietnice złożone przez wykonawcę są wiążące dla niego tylko wtedy, gdy te (dalsze) umowy lub obietnice zostały potwierdzone przez wykonawcę na piśmie.

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawne, aktualne i kompletne podanie danych w programie osobistym lub profilu kandydata.

11. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia niektórych danych według własnego uznania.

Artykuł 10 - Płatność

1. Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni, podając numer faktury, numer referencyjny oraz w euro, w euro, w którym faktura została przedłożona. Klient nie ma prawa z jakiegokolwiek powodu zawiesić swoich zobowiązań płatniczych. Jedynie płatności na rzecz wykonawcy są w pełni spłacane.

2. Jeśli klient nie wywiąże się z płatności w terminie 14 dni, to z mocy prawa nie wywiązuje się z płatności. Jeżeli płatność nie została dokonana w terminie, wykonawca przypomni klientowi o opóźnieniu i następnie przekaże proces inkasa komornikowi i agencji inkaso. Wszystkie koszty sądowe i pozasądowe, jak również odsetki ustawowe, zostaną następnie odzyskane od klienta. Odsetki od należnej i płatnej kwoty naliczane są miesięcznie od momentu (zaległości) klienta do momentu zapłaty faktury. Część miesiąca będzie liczona jako pełny miesiąc. W przypadku niewywiązania się klienta ze zobowiązań, wykonawca ma również prawo zawiesić zobowiązania wynikające z umowy.

3. W przypadku likwidacji, upadłości, zawieszenia płatności lub w przypadku zajęcia rachunku przez klienta, roszczenia kontrahenta wobec klienta są natychmiast wymagalne.

4. Klient otrzyma fakturę cyfrową od wykonawcy tylko wtedy, gdy nabył dodatkowe usługi za pośrednictwem witryny (witryn).

Artykuł 11 - Badania, reklama

1. Wady, błędy i/lub reklamacje dotyczące wykonanej pracy lub faktury muszą być zgłoszone wykonawcy na piśmie przez klienta w ciągu 8 dni od ich wykrycia, ale nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia danej pracy. Zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania musi zawierać jak najbardziej szczegółowy opis wady, tak aby wykonawca był w stanie odpowiednio na nie zareagować.

2. Jeżeli reklamacja jest zasadna, wykonawca będzie nadal wykonywał prace zgodnie z ustaleniami, chyba że w międzyczasie okaże się to dla klienta bezcelowe. Klient musi o tym poinformować na piśmie.

3. Jeżeli dalsze wykonywanie uzgodnionych prac nie jest już możliwe lub użyteczne, wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach określonych w art. 13.

Artykuł 12 - Wypowiedzenie i wstrzymanie

1. Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy lub odmowy dostępu do rachunku, jeżeli tak jest:

- klient nie wypełnia zobowiązań wynikających z umowy lub nie wypełnia ich w całości.

- okoliczności, o których wykonawca dowiedział się po zawarciu umowy, dają temu ostatniemu uzasadnione powody, by obawiać się, że klient nie wywiąże się z obowiązków.

- klient został wezwany, w momencie zawarcia umowy, do złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy, a zabezpieczenie to nie zostało wniesione lub jest niewystarczające.

2. Ponadto, wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy lub zlecenia jej rozwiązania, jeżeli wystąpią okoliczności, które uniemożliwią lub nie będą mogły być dłużej wymagane zgodnie ze standardami racjonalności i rzetelności, lub jeżeli wystąpią inne okoliczności, które uniemożliwią w sposób racjonalny utrzymanie umowy w mocy.

3. W przypadku rozwiązania umowy, roszczenia kontrahenta wobec klienta stają się natychmiast wymagalne. Jeżeli kontrahent zawiesza wypełnianie zobowiązań, zachowuje roszczenia wynikające z przepisów prawa i umowy.

4. Odbiorca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku, gdy Dostawca nie wywiązuje się lub nie wywiązuje się w pełni ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

5. Porozumienie oparte na stawce wprowadzającej wygasa z końcem okresów uzgodnionych na piśmie.

6. Zleceniobiorca ma prawo do przerwania dostępu do konta Zleceniodawcy w przypadku otrzymania pisemnych skarg od osób poszukujących pracy w związku z nierozpatrywaniem wniosków aplikacyjnych.

7. Zleceniobiorca ma prawo do wypowiedzenia dostępu do konta Zleceniodawcy w przypadku, gdy Zleceniobiorca oferuje konkurencyjne usługi.

8. Strona Zawierająca Umowę ma prawo zawiesić lub zablokować dostęp Klienta do rachunku w przypadku, gdy Klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego.

Artykuł 13 - Odpowiedzialność i odszkodowania

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez fakt, że oparł się na nieprawidłowych i/lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez zamawiającego.

2. Wykonawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utratę zysku, utracone obroty/oszczędności oraz szkody wynikające ze stagnacji gospodarczej. We wszystkich innych przypadkach wykonawca odpowiada do maksymalnej kwoty zafakturowanej za usługę, z której wynikła szkoda.

3. Zgodnie z art. 6:170 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby pracujące pod ich nadzorem i wypłacają odszkodowanie wykonawcy we wszystkich przypadkach, które się pojawią, jak również za szkody spowodowane przez pracowników zatrudnionych przez wykonawcę.

4. Zleceniodawca zwalnia Zleceniobiorcę z roszczeń osób trzecich z tytułu praw własności intelektualnej do materiałów lub danych dostarczonych przez Zleceniodawcę i wykorzystanych przy realizacji umowy.

5. Jeżeli klient dostarczy wykonawcy nośniki danych, pliki elektroniczne lub oprogramowanie, to ten ostatni gwarantuje, że nośniki danych, pliki elektroniczne lub oprogramowanie są wolne od wirusów i wad.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych użytkownika przechowywanych w systemach. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody w jakiejkolwiek formie wynikające z użycia nośników danych, plików elektronicznych lub oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę.

7. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych nie mają zastosowania, jeżeli szkoda powstała w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa wykonawcy.

8. Na stronie (stronach) klient może przeglądać i śledzić online swoje własne dane i dane zgłoszonych kandydatów za pomocą sekcji zarządzania firmą. W tym celu klient potrzebuje osobistego hasła i adresu e-mail. To hasło i adres e-mail został wysłany przez klienta pocztą elektroniczną w momencie rejestracji na stronie(-ach). Użycie adresu e-mail w połączeniu z hasłem (zwanymi również "danymi dostępu") uprawnia użytkownika do kontaktu z kontrahentem jako klientem.

9. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności Danych Dostępu. W żadnym wypadku Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Zadaniem klienta jest zapewnienie, że żadne z Danych Dostępu nie znajdują się w posiadaniu osób nieupoważnionych i/lub organizacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym wykonawcy.

10. Jeśli okaże się, że osobiste Dane Dostępu Zleceniodawcy są nadużywane na stronie (stronach), Zleceniobiorca nie będzie odpowiedzialny i/lub odpowiedzialny. Wyrażając zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, klient oświadcza, że wykonawca jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich w wyniku bezprawnego dostępu do strony (stron) (lub za pośrednictwem strony (stron) do innych stron.

11. Jeśli kandydat otrzyma od klienta wynagrodzenie niższe od ustalonego wcześniej wynagrodzenia i/lub inne zobowiązania (np. C.A.O. przewidziane prawem), wykonawca będzie za to w pełni odpowiedzialny lub za nie odpowiedzialny. W takiej sytuacji klient oświadcza, akceptując niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, że wykonawca otrzyma odszkodowanie za wszelkie szkody i/lub koszty poniesione w związku z tym przez pracodawcę.

12. Jeżeli dane osobowe przeglądane przez osoby trzecie lub legalnie otrzymane za pośrednictwem wykonawcy są wykorzystywane przez osoby trzecie w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem, wykonawca wyklucza wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. Jest to możliwe w zakresie, w jakim jest to możliwe z prawnego punktu widzenia. Po zaakceptowaniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych druga strona umowy oświadcza, że druga strona umowy gwarantuje wszelkie poniesione koszty/szkody (w tym roszczenia osób trzecich) w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych przez tę drugą stronę. Dotyczy to również sytuacji, gdy dane osobowe dotarły za pośrednictwem drugiej strony do osób trzecich.

13. Jeśli na Stronie (Stronie) lub u dostawcy (dostawców) Internetu/telekomunikacji dojdzie do (czasowego) wyłączenia/zakłócenia, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody.

14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy i życiorysów, ponieważ są one ogłaszane i zarządzane przez Zamawiającego i Kandydata bez interwencji Wykonawcy.

Artykuł 14 - Transmisja danych drogą elektroniczną

1. Strony zgadzają się, że umowy zawarte za pośrednictwem elektronicznego przesyłu danych są wiążące dla stron oraz że informacje przekazywane za pośrednictwem elektronicznego przesyłu danych w każdym postępowaniu sądowym mają wartość dowodową w odniesieniu do umów istniejących między stronami.

Artykuł 15 Siławyższa

1. Strony nie są zobowiązane do wykonania zobowiązania, jeżeli uniemożliwiają to okoliczności, których nie można przypisać winie, a które nie wynikają z przepisów prawa, aktu prawnego lub powszechnie przyjętej praktyki.

2. Oprócz tego, co jest rozumiane przez prawo i orzecznictwo w tym zakresie, przez siłę wyższą wykonawcy w niniejszych Ogólnych Warunkach rozumie się wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidywane lub nieprzewidziane, na które wykonawca nie ma wpływu, ale na które wykonawca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań lub na które nie można w uzasadniony sposób wymagać od wykonawcy wypełnienia swoich zobowiązań. Zleceniobiorca jak najszybciej poinformuje Zleceniodawcę o (zagrażającej) sytuacji siły wyższej.

3. Strony mogą zawiesić swoje zobowiązania wynikające z umowy na czas trwania siły wyższej. Jeżeli okres ten przekracza dwa miesiące, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy, bez obowiązku naprawienia szkody.

4. Jeżeli wykonawca już częściowo wypełnił lub będzie w stanie wypełnić swoje zobowiązania wynikające z umowy w momencie wystąpienia siły wyższej, a część już wypełniona lub która ma być wypełniona ma wartość niezależną, wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury za część już wypełnioną lub do oddzielnego wypełnienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty niniejszej faktury tak, jakby była to odrębna umowa.

Artykuł 16 Poufność

1. Obie strony są zobowiązane do zachowania poufności wszystkich informacji poufnych, które uzyskały w ramach porozumienia od siebie nawzajem lub z innego źródła. Informacje uznaje się za poufne, jeżeli druga strona stwierdziła to lub jeżeli wynika to z charakteru informacji, lub jeżeli strony wiedzą lub powinny były wiedzieć o poufnym charakterze informacji, pod warunkiem że informacje te nie są dostępne z ogólnego źródła.

2. Jeżeli na podstawie przepisu ustawowego lub orzeczenia sądowego wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji poufnych osobom trzecim wyznaczonym przez prawo lub przez właściwy sąd, a wykonawca nie może powołać się na prawo do odmowy złożenia zeznań zgodnie z prawem lub uznany bądź dopuszczony przez właściwy sąd, wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, a klient nie jest uprawniony do rozwiązania umowy ze względu na jakiekolwiek szkody z tego wynikające.

Artykuł 17 Prywatność

1. Dane osobowe i firmowe przekazane przez klienta i/lub kandydatów za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego lub w inny sposób udostępnione wykonawcy będą zarządzane w sposób automatyczny.

Artykuł 18 - Własność intelektualna i prawo autorskie

1. Wszystkie raporty, porady, umowy, projekty, szkice, rysunki, oprogramowanie itp. dostarczone przez wykonawcę są przeznaczone wyłącznie do użytku klienta i nie mogą być powielane, przechowywane w zautomatyzowanym pliku danych ani w inny sposób udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody wykonawcy.

2. Do postanowień art. 18 ust. 1 i art. 3 ust. 3 stosuje się przepisy z zakresu własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, prawa patentowego i prawa znaków towarowych.

3. Klient oświadcza, że opublikowane przez niego oferty pracy i/lub informacje o firmie nie naruszają praw (własności intelektualnej) osób trzecich.

4. Prawa (własności intelektualnej) związane ze Stroną, w tym prawa autorskie do tekstów, obrazów, projektów, fotografii i innych (statycznych i/lub ruchomych) materiałów wizualnych, materiałów dźwiękowych, formatów, oprogramowania i innych materiałów, prawa do baz danych i prawa do marki (w tym nazwy domen) przysługują wykonawcy lub jego licencjodawcom, z wyjątkiem materiałów dostarczonych przez użytkownika w związku z umieszczeniem CV, informacji o wolnych miejscach pracy i/lub informacji o firmie.

5. Klient nie ma prawa w żaden sposób udostępniać strony lub jej zawartości osobom trzecim, reprodukować, rozpowszechniać, przekazywać lub w inny sposób powielać lub włączać jej do jakiegokolwiek innego dokumentu lub materiału bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Umowy. Oznacza to m.in., że Użytkownik nie może wielokrotnie i systematycznie, w rozumieniu ustawy o Bazie Danych, pobierać i wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy istotnej części zawartości bazy danych i bazy CV, pobierać jej do własnej bazy danych lub systemu komputerowego i/lub pobierać i ponownie wykorzystywać nieistotnych części zawartości bazy danych w sposób systematyczny i zgodny z przepisami ustawy o Bazie Danych. Wszelkie kopie tworzone przez Użytkownika na Stronie (w jej części) - w dozwolonym zakresie - muszą zawierać wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach (własności intelektualnej), które pojawiają się na oryginale pobranym lub wydrukowanym.

Artykuł 19 - Spory i prawo właściwe

1. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych zostały opracowane z najwyższą starannością. Jeżeli jednak okaże się, że niektóre postanowienia nie są prawnie wiążące lub nie mogą być prawnie stosowane, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w ramach niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Postanowienia, które nie są prawnie wiążące lub nie mogą być stosowane w prawie, zastąpią te, które są. Podjęte zostaną próby zapewnienia jak największej spójności tego nowego przepisu z przepisem, który ma zostać zastąpiony.

2. Po podjęciu przez strony próby rozwiązania sporu w drodze wzajemnych konsultacji spory będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd.

3. Wszystkie umowy pomiędzy wykonawcą a klientem podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

Artykuł 20 - Zezwolenie i jurysdykcja

1. Poprzez wyrażenie zgody na Ogólne Warunki Handlowe na jednej lub kilku stronach, wykonawca wyraźnie wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wykonawcę lub za pośrednictwem jednej z innych nazw handlowych strony (stron). Ponadto, niniejszym wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie logo firmy klienta w celach informacyjnych.

2. Wykonawca będzie traktować dane poufnie i udostępni je osobom trzecim wyłącznie w celu dopasowania ich w celu obsadzenia wolnych stanowisk.

3. Zgadzasz się, że możesz działać w imieniu firmy, mieć zdolność prawną do publikowania ofert pracy, przyjmowania zgłoszeń i wyrażania zgody na Warunki i Oświadczenia o Prywatności.

4. Wyraźnie upoważniają Państwo wykonawcę do stosowania nazwy i logo firmy jako punktu odniesienia w ogłoszeniach zamieszczanych na jego stronie internetowej, w ulotkach i innych reklamach kierowanych do osób trzecich.